کانال تلگرام دکتر علی اصغر پور عزت

IMAGE
IMAGE

میزگرد بررسی بودجه دوشنبه ٧ اسفند ٩۶ ساعت ١٣-١۵مدیریت عصر مدار    روش تحقیق علمی دکتر پورعزت   قرآن   مبانی مدیریت دولتی دکتر پورعزت سازماندهی دکتر پورعزت  ارزشیابی عملکرد دکتر پورعزت  اداره دولت و حکومت دکتر علی اصغر پورعزت  مدیریت روستاها دکتر علی اصغر پورعزت  حکومت به مثابه میراث شهدا علی اصغر پورعزت  مدیریت ایران پورعزت  مدیریت ایران پورعزت  عدالت پژوهی پورعزت  عدالت حق مدار پورعزت  حکومت حق مدار پورعزت  مدیریت عملکرد پورعزت  بودجه پورعزت  عدالت اجتماعی پورعزت

 

 

دکتر علی اصغر پورعزت   دکتر علی اصغر پورعزت   دکتر علی اصغر پورعزت