کانال تلگرام دکتر علی اصغر پور عزت

تبیین الگوی مراوده ای توسعه ادبیات و ملت سازی برای آینده(مطالعه موردی: شاهنامه فردوسی)
کارکردها و کژکارکردهای بازگشت معنایی استعاره‌ها؛ مطالعۀ موردی مفهوم میان‌رشته‌ای مهندسی فرهنگی
ضرورت آينده‎پژوهي و رويكرد فوق فعال به توسعه نظم و امنيت عمومي
خط‌ مشی عمومی دانش‌بنیان و پیچیدگی‌های عدالت‌گستری در جوامع نوین
تدوین الگوی جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت
طراحی سیستم بسیج امکانات ملی برای مواجهه مناسب با بحران‌های طبیعی و اجتماعی
خط‌مشی‌گذاری مالی در حکم‌رانی متعالی از منظر نهج البلاغه
تحلیلی بر مطالبات قانون اساسی در باره تکالیف حکومت در برابر سایر نهادهای اجتماعی
تاملی بر مدیریت مولفه های موثر بر اعتماد به نفس ملّی
شناسایی و تدوین ویژگی های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
بازخوانی جریان های ادبی- اجتماعی سیره فرازمانی رهبری امت (از بعثت تا عاشورا و از عاشورا تا ظهور)
نگاهی فراآهنگ به عملکرد کارگزاران حکومت در امتداد حساب پس دهی، پیش از حساب پس کشی
شهر عدل و دولت هوشمند
طراحی سیستم هوشمند قانونگذاری
مباني منطقي طراحي سيستم خط مشي گذاري دولتي براي تحقق عدالت حق مدار (براساس نهج البلاغه)
طراحي و تبيين سيستم خط مشي گذاري حق مدار براي تحقق عدالت اجتماعي (براساس نهج البلاغه)
بررسي دلايل فروپاشي حکومت و تمدن باستاني هخامنشيان
تحليل مباني منطقي طراحي سيستمهاي خط مشي گذاري معطوف به عدالت: مقايسه آموزه هاي نهج البلاغه و برخي از مكاتب فلسفي سياسي
استعاره راه: معرفت شناسي صدرائي و تبيين هستي شناختي سازمان
الگوي منطقي منشور حقوق شهروندي بر پايه بررسي تطبيقي اسناد موجود
بررسي چالشهاي مربوط به مديريت زنان (تحقيقي پيرامون يک سازمان دولتي)
مقدمه اي بر هرمنوتيک در قلمرو شناخت سازمان و مديريت
عوامل موجد رفتارهاي ضد شهروندي در سازمانها
تاملي بر امکان توسعه سرمايه اجتماعي در پرتو عدالت سازماني در سازمان هاي دولتي
گذار از حصارهاي شيشه اي معرفت شناسي، با تاکيد بر الزامات زبان شناختي علوم ميان رشته اي
تاثير پيامدهاي اثر منساني بر انتخاب و انتصاب مديران دولتي
تدوين الگوي جامع فراگرد مديريت بحران با رويکرد نظم و امنيت
تاملي بر نقش رسانه ملي در رصد و مديريت بحران هاي پنهان اجتماعي: مديريت قوميت ها
طراحي مدل منطقي ابعاد تعامل خرده سيستم هاي سياسي و اداري در حکومت حق مدار بر مبناي نهج البلاغه امام علي (ع)
بررسي تاثير سقف شيشه اي بر كاهش توانمندي زنان در سازمان توسعه برق ايران
بررسي موانع نظريه پردازي در قلمرو علوم اجتماعي
بررسي تاثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمندسازي در سازمان هاي دولتي
توسعه رويکرد مساله محوري در مطالعات ميان رشته اي
عدالت و اعتماد عمومي؛ ره آورد حکومت الکترونيک
نقش زنان در فقرزدايي بر اساس اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد
کاربست حکمراني خوب براي ملت سازي در پرتو مطالعات ميان رشته اي
بررسي تاثير رابطه ادراک بي عدالتي در سازمان بر گسترش ميل به فساد اداري
رتبه بندي موانع پياده سازي تصميمات راهبردي
رابطه آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي با پاسخ گويي و شفافيت سازمان ها
بررسي امكان رويكرد چند پارادايمي و فراپارادايمي در مطالعات ميان رشته اي
بررسي جايگاه عامه مردم در سيستم مهار و موازنه قدرت
تاملي بر آثار گروه هاي ذي نفوذ بر فراگرد تنظيم بودجه در ايران
مفهوم شناسي تطبيقي عدالت زباني (كاركرد زبان در توسعه عدالت)
راهبري ملت سازي پايدار مبتني بر عدالت اجتماعي
تحليل ميدان نيرو در برنامه ريزي براي جانشين شرکت ايتوک
شناسايي عوامل موثر و پيامدهاي رفتارهاي غيردانشگاهي در ميان استادان دانشگاه
تبيين فراگرد شکل ‌گيري استراتژي در سازمان ‌هاي دولتي فعال در عرصه سياسي جمهوري اسلامي ايران
بررسي خط مشي هاي فقرزدايي و رتبه بندي آن ها
تدوين سيستم خط مشي گذاري فرهنگي آينده نگر با استفاده از هم افزائي مدل ها
تبيين موانع کارآفريني دانشگاهي و تجاري سازي دانش در دانشگاه تهران
چشم انداز اداره دولت و حکومت بر اساس خط مشي ها و اسناد راهبردي برخي از انجمن هاي علمي اين رشته
شناسايي عوامل موثر بر تصوير سازماني پليس
شناسايي و دسته بندي چالش ها و موانع تجاري سازي دانش با استفاده از روش کيو
کاربست مدل ميدان نيرو در برنامه ريزي براي جانشين پروري
مطالعه اکتشافي آئين رهبري فرماندهان شهيد با استفاده از نظريه مبنائي
تبيين ويژگيهاي مانايي و پايداري در سازمانهاي متمايل به ايثار
تبيين نهادي نحوه شکل گيري ساختارهاي هيدروليک در ايران
پژوهشي درباره پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مديريت دولتي از حيث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران
آثار فضاي غيراخلاقي در محيط کار، بر رفتارهاي ضد شهروندي سازماني
بررسي عوامل موثر بر کاهش فساد مالي در سازمان هاي دولتي و موسسه هاي پژوهشي
کارکردها و کژکارکردهاي بازگشت معنايي استعاره ها؛ مطالعه موردي مفهوم ميان رشته اي مهندسي فرهنگي
شناسايي شايستگي هاي مطلوب دانشجويان مقطع کارشناسي رشته مديريت، با تمرکز بر رويکرد اسلامي- ايراني
شناسايي عوامل موثر در شکل گيري شهر يادگيرنده در منطقه 6 شهرداري تهران
نور مهدي، هدايتگري از فراسوي آينده
شناسايي مولفه هاي همبستگي ملي در اقوام ايراني
ارائه الگوي ترکيبي براي خط مشي گذاري در عرصه دانشگاه
کارکردهاي استقرار دولت الکترونيک در ايران (مورد مطالعه: بانکداري الکترونيک)
راه کارهاي کارآمدي مديريت دولتي، رويکرد اسلامي، با تاکيد بر تفسير «الميزان»
ارزيابي برخي از مدل هاي نوآوري از منظر ميزان هماهنگي با اهداف عدالت اجتماعي