رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی ایران


پست الکترونیک :
تلفن : 61117665
 

سوابق اجرایی پیشین

کتاب‌های تالیفی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

داوری‌های انجام شده

مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1393/06/12