طرح درس ٣:

نظریه‌های مدیریت دولتی
علی‌اصغر پورعزت

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نیمسال پائیز ١٣٩٨‌

 Public Administration Theories
Ali Asghar Pourezzat

University of Tehran
Faculty of Management

Autumn 2019

دانلود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید