کارکردها و کژکارکردهاي بازگشت معنايي استعاره ها؛ مطالعه موردي مفهوم ميان رشته اي مهندسي فرهنگي

عنوان نشریه:   مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني :   تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  3 (پياپي 19) ; از صفحه 101 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله:  کارکردها و کژکارکردهاي بازگشت معنايي استعاره ها؛ مطالعه موردي مفهوم ميان رشته اي مهندسي فرهنگي
 
 
نویسندگان:  بيچرانلو عبداله, پورعزت علي اصغر
 
 
 
چکیده: 

تاکنون محققان و نظريه پردازان متعددي، سازمان را از ابعاد گوناگون، بررسي و مطالعه کرده اند. بر اساس اين مطالعات، انگاره ها و تصاويري از اين مهم ارائه شده اند که از معروف ترين آنها انگاره هايي است که در آثار «گرت مورگان» و «ماري جو هچ» طراحي و پيشنهاد شده اند. در اين مقاله، به طور اجمالي کارکرد استعاره ها در فراگرد کسب شناخت و نيز استعاره هاي سازمان، مرور مي شود و برخي از ديدگاه ها و نظريه هايي که از بيشترين تناسب و تطابق با استعاره هاي مذکور برخوردارند، مد نظر قرار مي گيرند تا امکان طرح بحث از مفهوم «بوم رنگ معنايي» يا «بازگشت معنايي استعاره ها» فراهم آيد و کارکردها و کژکارکردهاي تامل برانگيز آن تبيين شوند. در مطالعه موردي اين موضوع، با تمرکز بر مفهوم مهندسي فرهنگي به عنوان يکي از مفاهيم نشات گرفته از بازگشت معنايي استعاره ها، به تبيين چگونگي بازگشت معنايي استعاره و پديد آمدن اين مفهوم در ادبيات سياستگذاري فرهنگي کشور پرداخته شده است. اين مقاله از جهت دستاورد يا نتيجه تحقيق از نوع بنيادي و از لحاظ هدف از نوع اکتشافي و به لحاظ نوع داده هاي مورد استفاده، کيفي است. روش آن از نوع مطالعات موردي است. ابزار جمع آوري داده ها، اسناد و مدارک هستند که با استفاده از منابع مختلف، داده هاي لازم، جمع آوري و با روش تحليل مقايسه الگوها، داده ها تحليل شده اند.

 
كليد واژه: استعاره، بازگشت معنايي، مهندسي فرهنگي

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید