پژوهشي درباره پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مديريت دولتي از حيث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران

عنوان نشریه:   فصلنامه علوم مديريت ايران :   بهار 1390 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 105 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله:  پژوهشي درباره پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مديريت دولتي از حيث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران
 
 
نویسندگان:  خواستار حمزه, غفاري رحمان, پورعزت علي اصغر, حيدري الهام
 
 
 
چکیده: 

در اين مقاله 184 پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي دانشگاه تهران که در سال هاي 1377 تا 1386 دفاع شده اند، با استفاده از چارچوب کليري (1992، 2000) مورد بررسي قرار گرفت و روندهاي موضوعي و روش هاي مورد استفاده در آن ها با روش تحليل محتوا مطالعه شد. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که مي توان برخي روندهاي کلي را در موضوع هاي انتخاب شده و روش هاي به کار رفته در پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مديريت دولتي شناسايي کرد. نتايج نشان دهنده آن است که بيشتر پايان نامه ها بر سه حوزه اصلي منابع انساني (79 مورد)، رفتار سازماني (78 مورد) و تئوري و طراحي سازمان (72 مورد) تمرکز داشته اند و حوزه موضوع هاي مرتبط با مديريت دولتي و خط مشي گذاري چندان مورد توجه نبوده است. ضمن اين که از لحاظ فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل يافته ها، اکثر پايان نامه ها از فنون همبستگي (132 مورد)، تحليل واريانس (72 مورد) يا آزمون تفاوت ميانگين ها (69 مورد) استفاده کرده اند. از نظر ابزار گردآوري اطلاعات نيز اکثر پايان نامه ها (174 مورد) از ابزار پرسش نامه استفاده کرده اند، هر چند برخي از آن ها از مصاحبه (43 مورد)، مطالعه اسناد (36 مورد) و مشاهده (4 مورد) سود جسته اند.

 
كليد واژه: مديريت دولتي، روش شناسي، موضوع شناسي، پژوهش هاي دانشگاهي

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید