کاربست مدل ميدان نيرو در برنامه ريزي براي جانشين پروري

عنوان نشریه:   پژوهش هاي مديريت منابع انساني :   بهار و تابستان 1390 , دوره  3 , شماره  1 (پياپي 9) ; از صفحه 119 تا صفحه 139 .
 
عنوان مقاله:  کاربست مدل ميدان نيرو در برنامه ريزي براي جانشين پروري
 
 
نویسندگان:  قلي پور آرين, پورعزت علي اصغر, سبك رو مهدي*
 
 * دانشگاه تهران
 
چکیده: 

جانشين پروري از مهم ترين راهبردهاي بقا براي فعاليت اثربخش در جهان متلاطم امروز است که صرف نظر از اهميت اين امر، در هر سازمان، مجموعه متنوعي از عوامل تسهيل گر يا بازدارنده در فراگرد توسعه برنامه جانشين پروري ظاهر مي شوند که به نوعي ميدان نيروي پرچالشي را له يا عليه آن به وجود آورند. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقيق کيفي- تحليل محتوا به تحليل شيوه هاي تسهيل گر يا بازدارنده اجراي برنامه جانشين پروري در شرکت ايتوک پرداخته و از مصاحبه به عنوان ابزار گردآوري داده ها بهره گرفته است. حاصل پژوهش، تاکيد بر عوامل جديدي است که به لحاظ فرهنگ سازماني و رايج در سازمان هاي ايراني، به ويژه از طريق بي صداقتي در ارايه اطلاعات، بي اعتمادي به يک ديگر و حسادت نسبت به همکاران در کنار عوامل جهان شمولي چون: عدم حمايت مديران عالي، محاسبه هزينه و منفعت و فقدان انگيزه عمومي در ميان کارکنان، در برابر توسعه برنامه جانشين پروري مانع به وجود مي آورند؛ هر چند نيروهاي تسهيل گر قابل ملاحظه اي نيز در روند بهبود سطح دانش مديران و توسعه کارکنان ملاحظه مي شوند که فرصت ارزنده اي را براي جانشين پروري به وجود مي آورند.

 
كليد واژه: برنامه ريزي جانشين پروري، تحليل ميدان نيرو، عوامل تسهيل کننده، عوامل بازدارنده

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید