رتبه بندي موانع پياده سازي تصميمات راهبردي

عنوان نشریه:   مطالعات مديريت راهبردي :   تابستان 1389 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 31 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله:  رتبه بندي موانع پياده سازي تصميمات راهبردي
 
 
نویسندگان:  كريمي دستجردي داوود*, پورعزت علي اصغر, سيدكلالي نادر, اخوان انوري محمدرضا
 
 * دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 

در اين پژوهش تلاش شده است تا موانع پياده سازي تصميمات راهبردي در سازمان هاي بخش خدمات درماني ايران شناسايي شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، توصيفي / پيمايشي است؛ لذا با مرور ادبيات موضوع و بهره گيري از نظر خبرگان و کارشناسان، با استفاده از تکنيک دلفي، در نهايت تعداد 16 متغير به عنوان موانع پياده سازي تصميمات راهبردي، شناسايي شدند. در ادامه با استفاده از تجزيه و تحليل آماري و به کارگيري آزمون علامت، اصلي ترين موانع که شامل 14 مورد بودند از ميان اين 16 مانع اوليه استخراج شدند. سپس اقدام به رتبه بندي اين 14 مانع با استفاده از آزمون آماري فريدمن گرديد. با مهار اين متغيرها، مي توان احتمال شکست در پياده سازي تصميمات راهبردي را کاهش داد.

 
كليد واژه: پياده سازي تصميم راهبردي، شکست تصميم راهبردي، بخش خدمات درماني

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید