تاملي بر نقش رسانه ملي در رصد و مديريت بحران هاي پنهان اجتماعي: مديريت قوميت ها

عنوان نشریه:   پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) :   زمستان 1387 , دوره  15 , شماره  56 ; از صفحه 29 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله:  تاملي بر نقش رسانه ملي در رصد و مديريت بحران هاي پنهان اجتماعي: مديريت قوميت ها
 
 
نویسندگان:  قلي پور آرين, پورعزت علي اصغر
 
 
 
چکیده: 

رسانه ملي نقش به سزايي در مديريت بحران هاي طبيعي دارد؛ چنان که مديريت موثر اين بحران ها بويژه پس از وقوع، بدون نقش آفريني رسانه ملي غيرممکن به نظر مي رسد. مقاله حاضر درصدد تبيين اين مساله است که نقش و کارکرد رسانه ملي در مديريت بحران هاي پنهان اجتماعي به مراتب حياتي تر است؛ به اين منظور، يکي از اين بحران هاي پنهان، يعني تهديد انسجام ملي مد نظر قرار مي گيرد و کارکردها و کژکارکردهاي رسانه ملي در اين باره تحليل مي شود.
در اين مقاله، ضمن بررسي راهبرد هاي پيش بيني بحران هاي اجتماعي و راهبرد هاي پيشگيري از اين بحران ها به مديريت بحران هاي اجتماعي پرداخته مي شود؛ ضمن اينکه نحوه مديريت موثر بحران قوميت ها از طريق رسانه ملي، با هدف تقويت و تحکيم اتحاد و انسجام ملي مورد بررسي قرار مي گيرد.

 
كليد واژه: بحران، بحران هاي پنهان اجتماعي، رسانه ملي، مديريت قوميت ها

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید