تاملي بر امکان توسعه سرمايه اجتماعي در پرتو عدالت سازماني در سازمان هاي دولتي

عنوان نشریه:   مديريت دولتي :   پاييز و زمستان 1387 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 19 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله:  تاملي بر امکان توسعه سرمايه اجتماعي در پرتو عدالت سازماني در سازمان هاي دولتي
 
 
نویسندگان:  اميرخاني طيبه*, پورعزت علي اصغر
 
 * دانشگاه علامه طباطبايي، ايران
 
چکیده: 

مقاله حاضر با تامل بر رابطه «ادراك کارکنان از ميزان رعايت عدالت سازماني» و «سرمايه اجتماعي آنان در سازمان»، عوامل تاثير گذار بر اين رابطه را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين پژوهش، براي تحليل سرمايه اجتماعي مراتب قابليت اعتماد، مشارکت و رهبري مدني، بخشش و روحيه داوطلبي، توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي، و تنوع در معاشرت ها و دوستي ها مورد مطالعه قرار گرفته، عدالت سازماني نيز در سه بعد عدالت توزيعي، عدالت رويه اي و عدالت مراوده اي مد نظر قرار گرفت. بر اساس نتايج تحقيق، ميان اين متغيرها رابطه مثبت و معني داري وجود داشته به طوري که شکل گيري سرمايه اجتماعي به شدت تحت تاثير ادراک عدالت در سازمان قرار دارد.

 
كليد واژه: سرمايه اجتماعي، عدالت سازماني، عدالت توزيعي، عدالت رويه اي، عدالت مراوده اي

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید