عوامل موجد رفتارهاي ضد شهروندي در سازمانها

عنوان نشریه:   فصلنامه علوم مديريت ايران :   زمستان 1386 , دوره  2 , شماره  8 ; از صفحه 1 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله:  عوامل موجد رفتارهاي ضد شهروندي در سازمانها
 
 
نویسندگان:  قلي پور آرين, پورعزت علي اصغر, سعيدي نژاد مجيد
 
 
 
چکیده: 

منابع انساني در دنياي امروز، بهترين مزيت رقابتي هر سازمان تلقي مي شود و انسان بيش از هر زمان ديگري در نظريه سازمان اهميت يافته است. نيروي انساني به همان اندازه که مي تواند سازمانها را در رقابت ياري دهد، ممکن است مانعي جدي بر سر راه سازمان باشد. در اين مقاله تلاش مي شود ضمن بررسي رفتارهاي ضد شهروندي، اثرات عامل زمينه اي استرس، عوامل سازماني بي عدالتي و فرهنگ و عامل شخصيت بر آن بررسي شود. هر چه اعضاي يک سازمان رفتارهاي ضد شهروندي بيشتري از خود نشان دهند، عملکرد سازمان بيشتر تحت الشعاع قرار گرفته و تصوير بيروني آن آسيب مي بيند. جالب آنکه نتايج پژوهش نشان مي دهد که از بين عوامل مورد بررسي، بي عدالتي بيشترين تاثير را بر بروز رفتارهاي ضد شهروندي در سازمان دارد.

 
كليد واژه: رفتارهاي ضد شهروندي، رفتارهاي شهروندي، استرس، بي عدالتي، فرهنگ، و شخصيت

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید