طراحي و تبيين سيستم خط مشي گذاري حق مدار براي تحقق عدالت اجتماعي (براساس نهج البلاغه)

عنوان نشریه:   دانشور رفتار :   تير 1385 , دوره  13 , شماره  17 (ويژه مقالات مديريت 6) ; از صفحه 31 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله:  طراحي و تبيين سيستم خط مشي گذاري حق مدار براي تحقق عدالت اجتماعي (براساس نهج البلاغه)
 
 
نویسندگان:  پورعزت علي اصغر
 
 * دانشگاه تهران
 
چکیده: 

اين مقاله بر مبناي بخشي از نتايج يك پژوهش با عنوان «طراحي سيستم خط مشي گذاري دولتي براي تحقق عدالت اجتماعي، بر مبناي مدل حكومت حق مدار علوي در نهج البلاغه» تدوين شده است. در بخش اول اين پژوهش، ضمن تحليل منطقي متن نهج البلاغه، گزاره هايي استخراج شدند و به مثابه مباني منطقي عدالت حق مدار، در يك نظام منطقي با پنج اصل و نوزده قضيه معرفي گرديدند. پس از مراجعه به گروه هاي خبرگان و كسب نظرهاي اصلاحي آنان، نظام منطقي مذكور مورد اصلاح و تجديد نظر قرار گرفت و براساس آن «نظام منطقي نهايي تحقيق» طراحي و تنظيم شد؛ ضمن اينكه آراي صاحبنظران درباره امكان تحقق جامعه عدل حق مدار و ميزان اولويت عوامل موثر بر تحقق آن بررسي گرديد. عدالت حق مدار با تمهيد شرايط دستيابي همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداري از امنيت كامل، رفاه نسبي، و آگاهي كافي تجلي مي يابد و تحقق آن، مستلزم در نظر گرفتن و طراحي رويه ها و فراگردهاي مناسب براي تنظيم خط مشي، اجرا و ارزيابي آن است. از اين رو، در اين مرحله از تحقيق، با استفاده از نمودارهاي جريان خط مشي گذاري، براي طراحي يك سيستم قابل اجرا در وضعيت موجود جوامع انساني اقدام شد. حاصل كار نمايانگر امكان استقرار عدالت حق مدار در جامعه است كه با استفاده از 12 نمودار تا سطح چهارم رابطه ملت و حكومت، با تاكيد بر كاركرد خرده سيستم اجرايي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي حيات اجتماعي ارايه مي شود.

 
كليد واژه: حكومت علوی، سيستم خط مشي گذاري دولتي، عدالت اجتماعي، طراحي سيستم، حكومت و ملت

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید