بررسي چالشهاي مربوط به مديريت زنان (تحقيقي پيرامون يک سازمان دولتي)

عنوان نشریه:   مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) :   زمستان 1386 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 92 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله:  بررسي چالشهاي مربوط به مديريت زنان (تحقيقي پيرامون يک سازمان دولتي)
 
 
نویسندگان:  پورعزت علي اصغر, زهريي سپيده, يزداني حميدرضا, فرجي بهاره
 
 
 
چکیده: 

به رغم حضور موثر بانوان در مقاطع تحصيلي عالي و احراز شايستگيهاي عمومي، متاسفانه هنوز تعداد زناني که توانسته اند در سطوح عالي مديريتي منصوب شوند، بسيار اندک است؛ يعني ميزان ارتقاي زنان به سطوح عالي مديريت با پيشرفت تحصيلي و تجربيات حرفه اي آنان همخواني ندارد. بنابراين وجود نوعي مانع نامريي به نام سقف شيشه اي بسيار بارز است. اين پژوهش سعي بر شناسايي عوامل موثر بر ايجاد سقف شيشه اي در سازمان، ارايه راهکارهايي مبني بر کاهش و از بين بردن آن دارد. در اين امتداد، تسلط ديرينه مردان بر ساختارهاي اداري به مثابه مهمترين عامل در ايجاد سقف شيشه اي و نيز ساير عوامل موثر همانند رواج فرهنگ و زبان مردانه در سازمان به مثابه ساير عوامل موثر بر توسعه قدرت مردان در سازمانها مدنظر قرار گرفته است.
اين تحقيق با اتخاذ ماهيتي توصيفي پيمايشي از طريق تحليل همبستگي به بررسي شاخصهاي موثر بر شکل گيري سقف شيشه اي در سازمانها مي پردازد. جامعه آماري از ميان بانوان شاغل در سازمان توسعه برق (وابسته به مجموعه توانير) در نظر گرفته شد، سپس بر حسب تحليلهاي آماري نمونه مناسبي از آنها انتخاب شد. در نهايت با استفاده از پرسشنامه هاي ساختارمند نسبت به اخذ ديدگاه افراد اقدام شد. نتايج حاصل نشان مي دهد که ميان تسلط ديرينه مردان بر ساختار اداري، رواج فرهنگ مرد سالاري در سازمان، افزايش قدرت مردان در سازمان و ايجاد سقف شيشه اي در آن رابطه مستقيم وجود دارد. سقف شيشه اي مانعي است که زنان با آن روبرو مي شوند و از پيشرفت آنان در محيطهاي کاري جلوگيري مي شود (Emerald group,2006:19).

 
كليد واژه: سقف شيشه اي، جنسيت، فرهنگ سازماني، مردسالاري، ديوارهاي شيشه اي، عدالت در سازمان

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید