بررسي تاثير رابطه ادراک بي عدالتي در سازمان بر گسترش ميل به فساد اداري

عنوان نشریه:   انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت) :   بهار و تابستان 1389 , دوره  4 , شماره  1 (پياپي 7) ; از صفحه 131 تا صفحه 159 .
 
عنوان مقاله:  بررسي تاثير رابطه ادراک بي عدالتي در سازمان بر گسترش ميل به فساد اداري
 
 
نویسندگان:  سليمي غلامرضا, پورعزت علي اصغر
 
 
 
چکیده: 

تاکنون پژوهش هاي زيادي با رويکردهاي سياسي، اقتصادي، مديريتي و حقوقي براي چاره انديشي و حل معضل فساد اداري انجام شده است. در بيشتر اين پژوهش ها براي ريشه کن ساختن فساد پيشنهاد شده است تا از طريق نهادينه کردن نظارت در نظام سياسي، گسترش جامعه مدني، افزايش پاسخ گويي مقامات سياسي، افزايش رقابت در بخش اقتصاد، اصلاح مديريت دولتي و ماليه عمومي اقدام شود؛ ولي فساد اداري همچنان از مهم ترين مسايل عصر حاضر است.
اين پژوهش نيز مترصد ارزيابي رابطه ادراک انواع بي عدالتي توزيعي، رويه اي، مراوده اي و اطلاعاتي با رفتارهاي متمايل به فساد کارکنان است. در اين تحقيق يكي از دانشگاه هاي تهران به عنوان جامعه آماري مطالعه و بررسي شده است که نتايج کلي پژوهش، حاکي از همگرايي افزايش تمايل به فساد با ادراک بي عدالتي بود.

 
كليد واژه: عدالت سازماني، عدالت توزيعي، عدالت رويه اي، عدالت مراوده اي، عدالت اطلاعاتي، فساد اداري

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید