بررسي موانع نظريه پردازي در قلمرو علوم اجتماعي

 
عنوان نشریه:   مديريت بازرگاني :   بهار و تابستان 1388 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 47 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله:  بررسي موانع نظريه پردازي در قلمرو علوم اجتماعي
 
 
نویسندگان:  پورعزت علي اصغر*, رضايي پريسا, يزداني حميدرضا
 
 * دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران
 
چکیده: 

علوم اجتماعي با موضوعاتي چون رفتار انسانها، گروه ها و جوامع، و به طور كلي سيستم هاي انساني و اجتماعي سرو كار دارند؛ موضوعاتي كه بسيار پويا و متغير بوده، ودر شبكه اي از تعاملات پيچيده شكل مي گيرند.اين مقاله ضمن تامل بر اين مهم، در صدد پاسخ به اين سوال است كه چرا با وجود تلاش هاي گسترده دانشگاه ها براي آموزش روش هاي نظريه پردازي و جديت به حل مساله، سير نظريه پردازي، به ويژه در حوزه علوم اجتماعي، با نوعي بن بست مواجه شده است. بدين منظور، ديدگاه هاي اساتيد سه گروه مديريت، روانشناسي و علوم سياسي مورد بررسي قرار گرفت و يافته هاي پژوهش حاكي از وجود موانع ساختاري، كاركردي،انگيزشي،و فرهنگي جوامع علمي در فرايند نظريه پردازي در علوم اجتماعي دارند. همچنين ادعاي اصلي پژوهش آن است كه علي رغم اهميت توجه به موانع ساختاري، كاركردي و فرهنگي، عدم توجه به فراگرد طبيعي نظريه پردازي در تاكيد بر شناسايي مساله و تمركز بر حل آن، يكي از دلايل اصلي ركود سير نظريه پردازي در قلمرو علوم انساني است.

 
كليد واژه:  نظريه و حل مساله، روش شناسي، مديريت توليد دانش، انگيزه دانش پژوهي، موانع توسعه دانش

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید